Občianske združenie Pro Zdravie

O p a t r o v a t e ľ s k á   starostlivosť


ADOS Budáčová, s.r.o.

O š e t r o v a t e ľ s k á   starostlivosť

                                                                                                                                                                                             Občianske združenie Pro Zdravie

o nás

Opatrovateľská starostlivosť je definovaná ako súčasť sociálnej pomoci, ktorej podmienky upravuje zákon NR SR c. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci.

Opatrovateľská služba má za cieľ zabezpečiť základné životné podmienky občana v prirodzenom prostredí, zabraňovať príčinám vzniku, prehlbovania alebo opakovania porúch psychického a sociálneho vývinu občana a zabezpečiť jeho integráciu do spoločnosti.

OZ Pro Zdravie vám vytvára, platformu pre rodinnú opatrovateľskú službu a poskytuje:

1. Nevyhnutné životné úkony

2. Nevyhnutné práce v domácnosti

3. Formy zabezpečenia kontaktu so spoločenský prostredím


... viac informácií získate v časti informácie prípadne po telefonickom alebo asobnom kontakte ....


Kontakt  ADOS :

Mgr. Elena Budáčová
mobil:  0918 648 577, 0918 533 978

mail:    ados@adospro.sk
           ados.budacova@gmail.com

IČO:    46 036 946

DIČ:    202 320 7879

Kód:    P55 864 610 301

Kontakt OZ Pro Zdravie

Mgr. Elena Budáčová
mobil:  0918 648 577, 0915 836 600

mail:    prozdravie@adospro.sk
           ados.budacova@gmail.com

IČO:    42 394 481

DIČ:     212 005 2825


Korešpondenčná adresaAdresa:     A. Bernoláka 1338/17

                    984 01  Lučenec