Občianske združenie Pro Zdravie

O p a t r o v a t e ľ s k á   starostlivosť


ADOS Budáčová, s.r.o.

O š e t r o v a t e ľ s k á   starostlivosť

                                                                                                                                                                                             Občianske združenie Pro Zdravie

informácie


Na zahájenie opatrovateľskej služby s príspevkom IA ZaSI (Európsky sociálny fond) je potrebné urobiť tieto kroky:

1. KROK : vybavenie stupňa odkázanosti

Stiahnite si tlačivo – „lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“.
S týmto tlačivom treba ísť za všeobecným lekárom osoby, ktorá má byť opatrovaná a dať si ho vyplniť. Následne vyplnené tlačivo zoberiete a odnesiete na Mestský úrad / resp. na obecný úrad – podľa bydliska opatrovanej osoby/.  Na Mestskom /obecnom/ úrade je potrebné vyhľadať pracovníčku /odbor sociálnych vecí/, ktorá je kompetentná vykonať šetrenie u žiadateľa o opatrovateľskú službu. Pokiaľ „lekársky nález“ nesiete na Obecný úrad a obec má takéhoto človeka /musí mať 2. stupeň VŠ vzdelania/, tak vykonáva šetrenie situácie on. Ak obec takéhoto človeka nemá, je potrebné, aby sa obec nakontaktovala na sociálneho pracovníka najbližšieho Mestského /obecného/ úradu, ktorý by navštívil záujemcu o opatrovateľskú službu a ten urobí zápis ohľadne úkonov, ktoré sú potrebné zabezpečiť zo strany opatrovateľa.
Pokiaľ je hotový „lekársky nález“ a „šetriaca správa zo strany sociálneho pracovníka“, obec alebo mesto vyzýva posudkového lekára, aby na základe týchto správ vyhodnotil stupeň odkázanosti záujemcu o opatrovanie. Výstupom je „správa o stupni odkázanosti záujemcu o opatrovateľskú službu“ s popisom potrebnej pomoci pri konkrétnych úkonoch a tiež „rozhodnutie“ mesta /alebo obce/ o odkázanosti na opatrovateľskú službu.

Ak máte nejaký problém pri vybavovaní sociálnej odkázanosti svojho príbuzného (u lekára, na obecnom úrade, alebo inde), kontaktujte nás na tel.: 0918 648 577. Radi Vám poradíme.

Aby klient mohol využívať celodennú opatrovateľskú službu ( 8 hod./pracovný deň ), jeho stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby musí byť IV., V., alebo VI..  Za poskytované služby klient prispieva nasledovne na 1 hod. je 0,90 €, čo činí priemerne 150 €/mes. na jedného klienta (podľa odpracovaných hodín opatrovateľskej služby).

2. KROK – požiadanie o opatrovateľskú službu

Stiahnite si tlačivo – „žiadosť o poskytovanie opatrovateľskej služby“.
Žiadosť vyplňte a zašlite nám ho spolu so „správou“ a „rozhodnutím“ (originály) o stupni odkázanosti žiadateľa. Ak by ste nevedeli vyplniť žiadosť o poskytovanie opatrovateľskej služby, radi vám s tým pomôžeme pri vašej osobnej návšteve.

3. KROK – uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby a uzatvorenie pracovnej zmluvy s opatrovateľkou/ opatrovateľom

Po vyhlásení Národného projektu na podporu opatrovateľskej služby „Implementačnou agentúrou pre zamestnanosť a sociálnu inklúziu“ a po podpísaní zmluvy s touto agentúrou na nové programovacie obdobie, vyzveme vás na uzavretie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a na uzatvorenie pracovnej zmluvy s opatrovateľkou/ opatrovateľom. Potrebné tlačivá pri zahájení OS:

  • Žiadosť o poskytnutie opatrovateľskej služby - formát pdf

Kontakt  ADOS :

Mgr. Elena Budáčová
mobil:  0918 648 577, 0918 533 978

mail:    ados@adospro.sk
           ados.budacova@gmail.com

IČO:    46 036 946

DIČ:    202 320 7879

Kód:    P55 864 610 301

Kontakt OZ Pro Zdravie

Mgr. Elena Budáčová
mobil:  0918 648 577, 0915 836 600

mail:    prozdravie@adospro.sk
           ados.budacova@gmail.com

IČO:    42 394 481

DIČ:     212 005 2825


Korešpondenčná adresaAdresa:     A. Bernoláka 1338/17

                    984 01  Lučenec